Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος,
για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
 του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1.        Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.        Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.        Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.        Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2015).
5.        Το Ν.4314/2014 α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
6.        Την υπ΄ αριθμ. 2100/16-7-2015 Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενους.
7.        Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Περιφερειακή Ενότητα, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, για το Δήμο Δομής: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού,Φορέας: Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού,Περιφέρεια:Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.
8.        Την υπ' αριθμ.86/31-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, χρονικής περιόδου 2014-2015».
9.        Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.33413/18315/30-4-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
10.   Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-8-2015Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
11.   Το υπ΄αριθμ. 14956/25-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
12.   Την υπ' αριθμ.238/18-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με θέμα: «Καθορισμός διάρκειας σύμβασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”».
13.   Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/27-8-2012) του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 
14.   Την με αριθμ. πρωτ. 24636/9-9-2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού,  περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
15.   Την υπ΄αριθμ.46/7-9-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ.4 του Ν.2190/1994 (Α΄28) για την κατ΄εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 
 
Ανακοινώνει
 
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

«Οι μισοί Δήμοι έχουν διακόψει Προγράμματα του ΕΣΠΑ»

Γ. Πατούλης: Οι μισοί Δήμοι έχουν διακόψει Προγράμματα του ΕΣΠΑ
Από τους 325 Δήμους της Χώρας, οι 166 είχαν δηλώσει μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή διακοπές έργων, εξαιτίας της αδυναμίας τους να εξοφλήσουν εντάλματα των εργολάβων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο ραδιοσταθμό «Πρακτορείο 104,9 FM».Ο κ. Πατούλης απέδωσε τις καθυστερήσεις στην εκταμίευση «στα δημοψηφίσματα και τον πολύ σημαντικό ρόλο που είχε ο κ. Λαφαζάνης, που ενδεχομένως δεν πίστευε στην Ευρωπαϊκή προσπάθεια». 
«Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει η νέα Κυβέρνηση είναι να τεθεί ..

Συλλογή σχολικών

Στο «Τρένο της Αλληλεγγύης¨» μαζεύουμε σχολικά τετράδια ,τσάντες στυλό μολύβια για τους μαθητές μας καθώς και ξυλομπογιές ,μαρκαδόρος  και κόλλες Α4 για τον παιδότοπο του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα .


Η συλλογή των σχολικών θα γίνεται κάθε Δευτέρα 7 με 8.30 το απόγευμα στο στέκι του «Τρένου της Αλληλεγγυύης  , Σόλωνος 59 στους Αγ Αναργύρους περιοχή Κοκκινόπουλου.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΕΔΕ: "ΧΑΝΟΝΤΑΙ 10,7 δις Ευρώ από παλιό και νέο ΕΣΠΑ"

 
ΚΕΔΕ: ΧΑΝΟΝΤΑΙ 10,7 δις Ευρώ από παλιό και νέο ΕΣΠΑ
Ο... ορατότατος, πλέον, κίνδυνος απώλειας πόρων, τόσο από το "παλιό", όσο και το "νέο" ΕΣΠΑ, θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, με τον Πρόεδρο  της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, Markku Markkula, την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να του καταθέσει σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για τα προβλήματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και αίτημα παράτασης για ένα έτος του προγράμματος, που αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013. Σημειώνεται ότι, το ίδιο υπόμνημα θα κατατεθεί και στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Crețu, ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση μαζί της, προκειμένου να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ αναλυτικά, για τα ζητήματα που έχουν ..

Εικόνες εγκατάλειψης στο «Πάρκο Τρίτση»: Μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο, χωρίς φως


Εικόνες εγκατάλειψης στο «Πάρκο Τρίτση»: Μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο, χωρίς φως

Ποιος ο ρόλος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Ρένας Δούορυ - Ποια η ιστορία του πάρκου
Πριν από δώδεκα χρόνια, το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» άνοιγε τις πύλες του για να υποδεχθεί χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν να δουν από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης- έχει έκταση 1.000 στρεμμάτων. Σήμερα μονάχα ο τίτλος στην ταμπέλα της εισόδου του, θυμίζει στους περίοικους πως κάποτε υπήρχε ένα «Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»...

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


                       
και με τη συνεργασία φορέων της πόλης

 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού   με την συνεργασία φορέων της πόλης πραγματοποίησε εκδήλωση για τη συλλογή καινούριων σχολικών ειδών , χαρίζοντας χαμόγελα στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Έτσι το Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Αγίων Αναργύρων μαθητές, κάτοικοι, εθελοντές της περιοχής, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσέφεραν καινούργια σχολικά είδη όπως τετράδια, ντοσιέ, μπλοκ ..

Γείτονες μας, υποψήφιοι βουλευτές

Στα ψηφοδέλτια της Β’ Αθηνών «ανακαλύψαμε» και άλλους πέντε υποψηφίους βουλευτές που είναι συμπολίτες μας.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ
 

Η Μάγδα Μαλάμη – Ρουμανέα και η  

Χρύσα Πάντου

 Με την ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 

Ο Δημήτρης Δημάκος

Με το ΚΚΕ
 

Ο Δημήτρης Κατσαντώνης

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Μείωση 25% στην εκλογική αποζημίωση των Δημοτικών Υπαλλήλων!

Μείωση 25% στην εκλογική αποζημίωση των Δημοτικών Υπαλλήλων!
Δημοτικοί υπάλληλοι, όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί για τη συμμετοχή τους στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, όχι μόνο πολλοί εξ' αυτών - τουλάχιστον σε 60 Δήμους - δεν έχουν λάβει την εκλογική αποζημίωση των τελευταίων πέντε εκλογικών αναμετρήσεων (!), αλλά επιπρόσθετα, τους ανακοινώθηκε ότι, θα υπάρξει νέα μείωση 25% σ' αυτή (αν και αυτή τελικά τους καταβληθεί), κατά τις Εκλογές της ερχόμενης Κυριακής!

Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, όταν η Εκτελεστική Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής..

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τίμησε τον συμπολίτη μας Πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ Βασίλη Μουράτο Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού Νίκος Σαράντης τίμησε τον Βασίλη Μουράτο που μαζί με τα άλλα παιδιά της Εθνικής Εφήβων έκαναν υπερήφανους όλους τους Έλληνες για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.
Ο Νίκος Σαράντης υποδέχθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημαρχείο, τον Αγιαναργυριώτη Πρωταθλητή Ευρώπης, που συνοδευόταν από την οικογένεια του.
Ο Δήμαρχος απένειμε στον Βασίλη Μουράτο μια τιμητική πλακέτα και τον συνεχάρη θερμά για τη φετινή του επιτυχία, που ήταν αποτέλεσμα αφενός του μεγάλου ταλέντου του, αφετέρου σκληρής προπόνησης και προσπάθειας.
«Οι νέοι και οι νέες της πόλης μας διαπρέπουν στα μαθήματα, στον..

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Η παράσταση «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα στις 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης από τους «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ»

«Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» ΤΟΥ ΛΟΡΚΑ
από τους «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ» Κύμης -Αλιβερίου
στις 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τρίτση
Η θεατρική ομάδα των «Πολιτιστικών Δεσμών» Κύμης –Αλιβερίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού παρουσιάζει το αριστούργημα του Λόρκα «Ματωμένος Γάμος». στο θέατρο Τρίτση το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Οι πολιτιστικοί Δεσμοί από τις αρχές Αυγούστου έχουν παρουσιάσει το ‘Ματωμένο Γάμο» στα Χωριά του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και κατά γενική..

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Το πρόγραμμα κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ στη ΔΕΘ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), με αφορμή την παρουσία κλιμακίου της Ομοσπονδίας στο Συλλαλητήριο των συνδικάτων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), διοργανώνει σειρά επισκέψεων και παρεμβάσεων για την ενημέρωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, από το πρωί θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις και συναντήσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Διαχείρισης ..